Algemene verkoopvoorwaarden

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
VERKOOPVOORWAARDEN

Tussen

La Ferme du Banoyard, vertegenwoordigd door GIRASOL bvba

Banoyard 817 - B-4910 Theux

Mobiel: 32 (0) 479 890 726

IBAN: BE34 0018 8473 8490 (BIC: GEBABEBB)

BTW – ECB-nummer: BE 0809 713 141

info@fermedubanoyard.be

Beheerder van zijn site op het elloha.com-platform, naar behoren geautoriseerd voor de doeleinden hiervan.

Hierna te noemen de ""Verkoper""

Ten eerste,

En de natuurlijke of rechtspersoon die de online aankoop doet van producten of diensten van de Ferme du Banoyard, vertegenwoordigd door GIRASOL sprl,

Hierna "de koper" of "de klant" genoemd

Aan de andere kant,

Het werd als volgt uitgelegd en afgesproken:

1. Algemene bepalingen

1-1 Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van het op afstand reserveren van diensten aangeboden door onze vestiging, waarvan de contactgegevens worden vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen via ons reserveringsplatform.

1-2 De Klant verklaart kennis te hebben genomen van al deze Algemene Verkoopvoorwaarden en ze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. De Klant erkent dat hij het nodige advies en de nodige informatie heeft gekregen om ervoor te zorgen dat het aanbod aan zijn behoeften voldoet.

1-3 De Klant verklaart wettelijk naar Belgisch recht te kunnen contracteren of de natuurlijke of rechtspersoon voor wie hij zich verbindt geldig te vertegenwoordigen. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de door de verkoper geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

2. Reserveren

2-1 De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden.Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en reserveringsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op het reserveringsplatform van de verkoper en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te maken.

2-2 De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat de verkoper hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

2-3 De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

3. Boekingsproces

3-1 Reserveringen door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher.

3-2De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of het reserveringsverzoek in te vullen. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name de invoer van de bankkaart in geval van een verzoek om garantie of vooruitbetaling, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van de gereserveerd tarief vóór de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

4. Bevestiging van ontvangst van de reservering

4-1 De verkoper bevestigt via het reserveringsplatform de ontvangst van de reservering van de klant door automatisch een e-mail te sturen.In het geval van een online boeking, geeft de bevestiging van ontvangst van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering , informatie met betrekking tot de dienst na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.

5. Annulering of wijziging door de klant

5-1 De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooruitbetaalde bedragen die de borg zijn, worden niet terugbetaald. In dit geval wordt dit vermeld in de verkoopvoorwaarden en annulering van het tarief.

5-2Wanneer de verkoop- en annuleringsvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij het etablissement worden gedaan, waarvan de telefoonnummers worden vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail wordt verzonden.

5-3 Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen aan een derde, gratis of tegen betaling.

6. Verbruik van de dienst

6-1 In toepassing van de in België geldende regelgeving kan de klant bij aankomst worden gevraagd om een politieformulier in te vullen. Hiervoor wordt de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen om te controleren of hij het politieformulier al dan niet moet invullen.

6-2Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat het etablissement de klant vraagt het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien de betaling reeds is verricht.

6-3 De klant aanvaardt en verbindt zich ertoe het huishoudelijk reglement, toegankelijk via deze link, te respecteren. In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, is het etablissement verplicht de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling indien er al een betaling is gedaan. voerde uit.

7. Aansprakelijkheid

7-1 De op het boekingsplatform van de verkoper gepresenteerde foto's zijn niet contractueel.Zelfs als al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische voorstellingen en de teksten die worden gereproduceerd om het gepresenteerde etablissement te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er afwijkingen optreden tussen het moment van boeking en de dag van consumptie van de dienst.

7-2 Het etablissement kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, vanwege de klant, met name de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang toegang tot de website, externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is toegestaan door de bank van de toonder.

7-3 Elke reservering of betaling die onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus is om een reden die te wijten is aan de klant, zal leiden tot de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke acties tegen laatstgenoemde.

8. Klachten

8-1 Les réclamations relatives à l'inexécution ou à la mauvaise exécution des prestations réservées doivent, sous peine de forclusion, être portées à la connaissance du vendeur par écrit et par envoi recommandé dans les huit jours après la date de départ de l' vestiging.

9. Prijs

9-1 De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven.

9-2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen vermeld op het boekingsplatform uitgedrukt in euro en inclusief BTW. Eventuele royalty's en andere belastingen zijn niet inbegrepen. Alle huidige en toekomstige belastingen alsook alle heffingen en bijkomende kosten, van welke aard ook, die verband houden met de verkoop, vallen ten laste van de Klant.

9-3 De prijzen worden aan de klant bevestigd in het bedrag inclusief belasting, in euro's, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het boekingsplatform. Als de afschrijving in het etablissement wordt gedaan in een andere valuta dan die bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro.

9-4 Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, vermeld op de tarievenpagina, dienen ter plaatse bij het etablissement te worden betaald.

9-5 De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijzen die worden aangegeven op de factuurdatum.

9-6 Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten zal automatisch worden doorberekend in de prijzen aangegeven op de factuurdatum.

10. Betaling

10-1 Betaling is direct na bestelling verschuldigd, ook voor pre-order producten.

10-2 De Klant kan de betaling verrichten via Paypal of per betaalkaart, via Stripe. Kaarten uitgegeven door buiten België gevestigde banken moeten internationale bankkaarten zijn (Mastercard of Visa).

10-3 Veilige online betaling met creditcard wordt uitgevoerd door de betalingsprovider van de verkoper.De verzonden informatie is gecodeerd volgens de stand van de techniek en kan niet worden gelezen tijdens het transport op het Stripe-netwerk, dat is gecertificeerd als een niveau 1 PCI-serviceprovider, het hoogste beveiligingsniveau in de sector van de betaling.

10-4 Zodra de betaling door de Klant is geïnitieerd, wordt de transactie onmiddellijk afgeschreven na verificatie van de informatie. De betalingsverplichting met kaart is onherroepelijk.

10-5 Door zijn bankgegevens mee te delen tijdens de verkoop, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart of Paypal-rekening en dat hij wettelijk gerechtigd is om deze te gebruiken. In het geval van een fout of de onmogelijkheid om de kaart of de Paypal-rekening te debiteren, wordt de Verkoop onmiddellijk van rechtswege opgelost en wordt de bestelling geannuleerd.

10-6In geval van no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant een forfaitair bedrag afschrijven van het bedrag vermeld in zijn algemene voorwaarden en bijzondere verkoop- en annuleringsvoorwaarden .

10-7 Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan om verschillende redenen een weigering van de betaalkaart zijn: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... Bij een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking.

10-8Een factuur wordt automatisch elektronisch gegenereerd op het moment van boeking en zodra de betaling is gedaan. Het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het internetadres dat door de verkoper in de bevestigingsmail is opgegeven.

11. Privacy

11-1 De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens geïnformeerd over de verplichte of optionele aard van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk.

11-2 De verwerkte informatie is bestemd voor de vestiging, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder aanbieders van online betalingsdiensten). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonsgegevens mee te delen aan derden, op voorwaarde dat deze communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties van elloha.com onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Klantenhandvest voor de bescherming van persoonsgegevens. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich er in hun hoedanigheid van professionals toe verbonden jegens de vestiging om alle beveiligings- en gegevensvertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen voor genoemde gegevensoverdrachten.

12. Akkoord van bewijs

12-1De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of de reserveringsaanvraag vormen een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde gegevens die worden bijgehouden in de computersystemen van elloha.com. zullen onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.

13. Overmacht

13-1 Overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en verhindert dat de klant of de verkoper alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract nakomt. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Belgische Hoven en Rechtbanken .

13-2Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

14. Jurisdictie en toepasselijk recht

14-1 Alleen het Belgische recht is van toepassing.

14-2 Alleen de Franse versie van deze algemene voorwaarden is juridisch bindend. Eventuele vertalingen worden alleen ter informatie verstrekt.

14-3 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het contract, zullen definitief en exclusief worden beslecht door de Rechtbank van Koophandel van Verviers.

15. Geheel

15-1Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of de reserveringsaanvraag drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit.

15-2 Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde meegedeeld door de klant kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen.

15-3 De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen zijn, in dalende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden.

15-4 In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen op het boekingsformulier de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting.

15-5Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval zal de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online worden gezet.

15-6 De AV die dan van toepassing zijn, zijn deze die van kracht zijn op de datum van betaling (of de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de reservering.